Tin tc

   

GUANGZHOU DUROWELDER LTD liên doanh xí nghi?p trong n??c và ngoài  n??c c?a Hi?p h?i k? thu?t hàn Hoa K?,?? làm th?a m?n nhu c?u Trung Qu?c và các n??c xung quanh ??i v?i  thi?t b? hàn ch?t l??ng cao ?? thành l?p và ??u t? t?i Trung Qu?c, v?i vai trò là nhà máy ch? t?o và s?n xu?t t?i Trung Qu?c. Nh?m m?c ?ích ??y m?nh thành qu? k? thu?t và c?ng ngh? hàn m?i nh?t c?a Hoa K? cho các n??c trên Th? gi?i v?i giá c? ?u vi?t.

  T?t c? s?n ph?m cao c?p ??u do Hi?p h?i hàn Hoa K? ti?n hành thi?t k? và th?m ??nh , sau ?ó giao cho nhà máy Trung Qu?c s?n xu?t.

  Các k? s? c?a c?ng ty chúng t?i ??m b?o t?t c? các thi?t b? l?p ráp thi?t k? ??u theo tiêu chu?n ch?t l??ng cao nh?t, ??ng th?i tr??c khi th?c hi?n s?n xu?t t?t c? thi?t b? t? ??ng hóa ??u ph?i v?n hành ki?m tra trong 3D models prior , sau ?ó m?i ch? t?o s?n xu?t.

  Qua ph??ng th?c này có th? tránh ???c nh?ng v?n ?? và sai sót có l? x?y ra trong quá trình thi?t k? , do ?ó gi?m b?t giá thành s?n xu?t, ??m b?o trong th?i gian ng?n nh?t s?n xu?t ra máy hàn có s?c c?nh tranh nh?t.

  S?n ph?m chúng t?i bao g?m hàng lo?i máy hàn ?i?n tr? tiêu chu?n, hàn ?i?n tr? chuyên d?ng,các máy hàn TIG, h? th?ng t? ??ng hóa cao,thi?t b? gia nhi?t c?m ?ng trung t?n, cao t?n v.v...Mà ???c c?ng ty chúng t?i ch? t?o theo yêu c?u thi?t k? ??c bi?t c?a qu? khách.

  C?ng ty chúng t?i ch?p hành, th?c hi?n ??y ?? các h? th?ng qu?n lí ch?t l??ng qu?c t? ISO và ?? ???c ch?ng nh?n ch?t l??ng ISO9001:2000 , ngoài ra s?n ph?m c?ng ty chúng t?i còn ??t ???c nh?ng ch?ng nh?n an toàn và ch?t l??ng khác nh?: ch?ng nh?n h? th?ng an toàn mang tính c??ng ch? qu?c gia ( CCC) ,và ch?ng nh?n c?a Liên Minh Ch?u ?u( EC)…

  Các s?n ph?m thi?t b? máy hàn c?a c?ng ty chúng t?i s?n xu?t ?? bán ch?y trên th? tr??ng các n??c th? gi?i ,nh? M?, Ca-Na- ? a,Mê-Hi-C?,I-Ta-Ly,T?y Ban Nha, các qu?c gia khu v?c Nam ?vàTrung ??ng. Khách hàng kh?p các khu v?c c?a Th? Gi?i.

C?ng ty chúng t?i có s? h?p tác l?u dài v?i nh?ng doanh nghi?p n?i ti?ng trong n??c và ngoài n??c nh?: Dow Chemical, Eastern Manufacturing c?a M?, c?ng ty HHHarley-Davidson Motor và c?ng ty Honeywell và c?ng ty Lloyds, c?ng ty hàng kh?ng Premium Aviation c?a Hoa K?, nhà máy s?n xu?t c?a c?ng ty General Motors t?i B?c M? và Ch?u ?u c?ng ty Phar c?a Mehico, C c?a c?ng hòa liên bang Nga,Eupa Co c?a ?ài Loan,c?ng ty TN nhà b?p Ph??ng Thái Ninh Ba,c?ng ty TN ?i?n khí Hoà X??ng thành ph? Trung S?n v.v...

???c Hi?p h?i k? thu?t hàn c?a Hoa K? cung c?p s? h? tr? v? tiêu th? và k? thu?t, làm cho các thi?t b? máy hàn c?a C?ng ty TN thi?t b? hàn ??c L?c chúng t?i lu?n lu?n làm th?a m?n nhu c?u v? thi?t b? ch?t l??ng cao, giá c? ?u vi?t trên các n??c th? gi?i.

C?ng ty chúng t?i kiên trì l?y nhu c?u c?a khách hàng làm ph??ng h??ng ho?t ??ng, m?t khác h? tr? toàn di?n cho ng??i tiêu dùng, vì v?y chúng t?i kh?ng nh?ng cung c?p b?n thuy?t minh thao tác s? d?ng c?a thi?t b? m?t cách t? m? và nh?ng d?ch v? sau khi bán hàng có liên quan, mà còn cung c?p các h? tr? k? thu?t cho khách hàng qua m?ng Internet tiêu th? r?ng r?i trên th? gi?i . ??ng th?i nh?ng m?ng Internet tiêu th? ?ang ???c kh?ng ng?ng m? r?ng, ti?n t?i cung c?p s? h? tr? càng xu?t s?c, H? tr? hoàn h?o. 

Tel   :  0086-020-84745154

Mob :0086-1763302313

Fax  : 0086-020-84742700

E-mail:sales02@

11

  GUANGZHOU DUROWELDER LTD liên doanh xí nghi?p trong n??c và ngoài  n??c c?a Hi?p h?i k? thu?t hàn Hoa K? ?? làm th?a m?n nhu c?u Trung Qu?c và các n??c xung quanh ??i v?i  thi?t b? hàn ch?t l??ng cao ?? thành l?p và ??u t? t?i Trung Qu?c, v?i vai trò là nhà máy ch? bi?n và s?n xu?t t?i Trung Qu?c. Nh?m m?c ?ích ??y m?nh thành qu? k? thu?t và c?ng ngh? hàn m?i nh?t c?a Hoa K?...

友情链接:    28彩票官方网站   709彩票官网   快赢彩票官方网站   宏发彩票登陆   财富彩票